El-Fatiha - Značenja i mudrosti

Prijevod:

1. U ime Allaha, Milostivog i Samilosnog.
2. Sva hvala i zahvala pripada Allahu, Gospodaru svjetova
3. Milostivom i Samilosnom 4. Vladaru Sudnjeg dana
5. (Gospodaru naš) Samo Tebi robujemo i samo od Tebe pomoć tražimo.
6. Uputi nas na pravi put
7. Put onih kojima si milost Svoju i blagodati darovao, a ne na put onih na koje si se rasrdio i koji su u zabludi!

O suri 

Sura fatiha je objavljena u Mekki i ima sedam ajeta. Ime Fatiha je dobila zbog toga što je prva sura u Kur'anu; što sa njom počinje Kur'an. Osim tog imena ima još deset imena a to su: 

El-Fatiha – sura sa kojom počinje uzvišena Knjiga

El-Vafija – sura koja se u namazu uči cijela

El-Kafija – sura koja je dovoljna za namaz ali i za druge stvari; sura koja zamjenjuje mjesto drugih sura

Eš-Šafija – sura u kojoj je lijek za fizičke i duhovne bolesti

Es-Seb'u'l-Mesani – sura koja se sastoji od sedam ajeta koji se stalno ponavljaju

Ummu'l-Kur'an – ovo ime je dobila zbog toga što Kur'an počinje s njom i zbog toga što ukratko sadrži sva značenja Kur'ana. O ovome će biti govora u tekstu koji slijedi.

Sura hamda i šukra – sura koja počinje sa hvalom i zahvalom i sadrži u sebi hvalu.

Sura dova – sura koja nas uči šta i kako treba da tražimo od Allaha. 

Suretu's-Salat – namaz sura. Ovo ime je dobila zbog toga što se uči na svakom namazu

Esasu'l-Kuran – sura koja je početak i suština Kur'ana.

 

Tefsir sure

Uzvišeni Allah nas je sa ovom surom podučio kako da mu hamd činimo i kako da Ga hvalimo rekavši: 

1. U ime Allaha Milostivog Samilosnog

2. Hamd pripada Gospodaru svjetova. Što znači, o robovi moji, kada želite da me hvalite i da mi zahvalu činite, recite elhamdulillah. Budite mi zahvalni zbog dobročinstva koje vam ukazujem. Jer uistinu sam Ja veliki i uzvišeni Allah. Ja sve stvaram i sa svim upravljam. Gospodar sam ljudi, džinna, meleka, nebesa i zemlje. Stoga hvala i zahvala pripada samo Allahu, Gospodaru svjetova a ne onima koje su za bogove uzeli.

3. On je Milostivi i Samilosni. Njegov rahmet i dobrota obuhvata sva stvorenja. Jer On je stvorio ljude, dao im opskrbu i ukazao na put koji vodi sreći i na ovom i na budućem svijetu. 

4. On je vladar Sudnjeg dana. Vladar dana obračuna. Na dan obračuna vlast će biti samo u Njegovoj ruci. Taj dan niko nikome neće moći donijeti ni štetu ni korist, sa svima će Allah račun svoditi. 

5. (Allahu naš!) Samo Tebi robujemo i samo od tebe pomoć tražimo. Ne robujemo nikom osim Tebe. Samo Tebi se pokoravamo, pred Tobom smo skrušeni i ponizni. Gospodaru naš, u pokornosti Tebi i traženju tvog zadovoljstva samo od Tebe pomoć tražimo. Jer Ti si dostojan svakog poštovanja. Niko nam osim tebe ne može pomoći. 

6. Ukaži nam na pravi put i učvrsti nas na putu poslanika, resula i posljednjeg poslanika. Učini da budemo na putu onih koji su Tebi bliski. 

7. Uputi nas na put onih koje si obasuo blagodatima svojim; put poslanika, sidika, šehida i salih robova. Oni su divno društvo. A ne dozvoli da budemo na putu onih koji su skrenuli s pravog puta i koji su u zabludi. Ne dozvoli da budemo na putu jevreja na koje si se rasrdio ili na putu kršćana koji su skrenuli sa pravog puta. Jer oni su okrenuli leđa Tvom svetom zakonu (šerijat) i tako zaslužili vječnu kaznu i prokletstvo. Allahu naš, uslišaj nam dovu. (Muhammed Ali Es-Sabuni, Safvetu't-Tefasir)

 

''Jedne prilike sjedili smo sa Poslanikom s.a.v.s. u tom trenutku on je sa nebesa čuo jedan glas. Odmah je podigao glavu prema nebu i rekao: 'Otvorila su se nebeska vrata koja se nikad prije nisu otvarala. Kroz vrata je izašao melek i rekao: 'O Muhammed, donosim ti radosnu vijest kojom niko prije tebe nije obradovan. Ta radosna vijest su dva nura. Jedan od njih je sura Fatiha a drugi kraj sure Bekara (zadnja tri ajeta). (Muslim)

Na kraju Fatihe izgovara se riječ ''amin''. Ulema je složna da ta riječ nije Kur'anska riječ ali je njeno izgovaranje na kraju ove sure sunnet. To je riječ kojoj Džebrail a.s. podučio Poslanika s.a.v.s. 

 

U jednom hadisu Poslanik s.a.v.s. je rekao: ''Jevreji vam ni zbog čega ne zavide kao što vam zavide zbog selama koji jedni drugima upućujete i zbog riječi ''amin'' na kraju fatihe''

U drugom hadisu Poslanik s.a.v.s. kaže: ''Uzvišeni Allah mi je dao troje:

1. da u namazu stojimo u safovima (kao meleci)

2. da nam pozdrav bude selam kao što će biti pozdrav stanovnika dženneta

3. i da nakon dove izgovaramo ''amin''

Uzvišeni Allah nijedno od ovo troje nije dao nikom od poslanika, jedino je Musa i Haruna podučio riječi ''amin''. Musa je činio dovu a Harun je govorio amin.'' (Tirmizi)

Jedne prilike Poslanik s.a.v.s. je čuo nekog čovjeka kako iskreno i predano čini dovu Allahu uzvišenom. Poslanik s.a.v.s. ga je malo slušao a zatim rekao: ''Ako upotpuni dovu, njeno ispunjenje je sigurno.''

Prisutni upitaše: ''Kako će je upotpuniti?''

''Ako na kraju dove kaže ''amin'' upotpunio je dovu i njeno ispunjenje je sigurno'' (Ebu Davud)

 

Ummu'l-Kur'an

Ova sura sadrži u sebi značenje cijelog Kur'ana. Zbog toga se zove ''Ummu'l-Kur'an, što znači suština i bit Kur'ana. Alimi su to objasnili na sljedeći način:

Jedna od suštinskih tema Kur'ana jeste upoznavanje ljudi sa Allahom. Ajeti 

 لْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّالْعَالَمِين الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ َ (sva hvala i zahvala pripada Allahu Gospodaru svjetova, Milostivom, Samilosnom) predstavljaju uzvišenog Allaha Gospodara svjetova. 

Druga od suštinskih tema o kojim Kur'an govori jeste ahiret. U ajetu مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (On je Vladar Sudnjeg Dana, dana kada će jedino On imati vlast) se ukratko objašnjava stanje ahireta.

Druga od glavnih tema Kur'ana jeste ibadet. U to ulazi vjerovanje, naredbe, zabrane i svi zahirski propisi. O tome govori ajet إِيَّاكَ نَعْبُدُ  (samo tebi robujemo i od tebe pomoć tražimo)

Zatim, stepenovi i duhovne počasti i tajne kojima Allah obasipa svoje dobre robove-evlije je također jedna od glavnih Kur'anskih tema. Suština toga jeste čišćenje srca od svih duhovnih nečistoća i ukrašavanje sa lijepim halom i ahlakom. Ajet اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (uputi nas na pravi put, put koji vodi do tebe) ukratko govori o tome.

Zatim upoznavanje ljudi sa prošlim poslanicima i dobrim Allahovim robovima je također jedna od najvažnijih tema u Kur'anu. O tome ukratko govori ajet: صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ (Gospodaru naš, uputi nas na put onih koje si darovao blagodatima Svojim)

I još jedna od glavnih Kur'anskih tema je pripovijedanje o stanju nevjernika i njihovom kraju. To se ukratko nalazi u posljednjem ajetu sure fatiha gdje se kaže الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (a ne na put onih na koje si se rasrdio i koji su sa pravog puta skrenuli).

Prenosi se da je hz. Ali rekao: ''Musa a.s. je Tevrat protumačio u sedamdeset dijelova. Da je meni Resulullah s.a.v.s. dozvolio, samo o Fatihi bih napisao toliko knjiga koliko može ponijeti 70 deva.''

Ebu Sa'id el-Hudri r.a. prenosi da je Poslanik s.a.v.s. rekao: ''Sura Fatiha je lijek protiv svake vrste otrova.'' 

Čovjek na namazu, dok uči Fatihu, u mislima treba da bude svjestan da je Allah iznad svega i da najljepša i beskrajna hvala pripada samo njemu. Jer on je taj koji sve stvara i održava. Na danu obračuna vlast će biti samo u Njegovoj ruci. Samo je On dostojan da mu se ibadet čini. Pomoć se samo od Njega moli. On je taj koji pruža pomoć robu i vodi ga pravim putem. Vjernik ima primjere na koje se ugleda na Allahovom putu. To su oni koje je Allah obasuo blagodatima imana i dobrih djela, poslanici, šehidi i Allahovi salih i siddik robovi. Vjernik pouku uzima iz primjera onih koji su neistinu pretpostavili istini, zlo uzeli za dobro i tako zaslužili Allahovu srdžbu. Oni su u svom neznanju mislili da dobro čine i tako izgubili i dunjaluk i ahiret. Njihov kraj je džehennem, a kako je to loše boravište!

 

Uputi nas na Pravi put

Pravi put je put koji roba vodi do Allaha. U suri Fatihi uzvišeni Allah nas uči šta treba da tražimo od njega i kako da tražimo. I kaže: ''Gospodaru naš, uputi nas na pravi put, put koji vodi Tebi. 

Sirat-i mustekim tj. pravi put je, u zahiru ići putem koji je pokazao hz. Poslanik s.a.v.s. a u batinu odvojiti srce od svega a vezati ga samo za Allaha. Što znači vanjštinu uskladiti sa šerijatom a unutrašnjost sa hakikatom. Spoljašnjost ukrasiti lijepim robovanjem a u unutrašnjosti postići slobodu. U zahiru vidjeti stvorenja i lijepo se ophoditi s njima, a u batinu izbrisati stvorenja i vidjeti samo Hakka. Ibn Ataullah Iskenderi k.s. u djelu Hikem kaže:

''Kada ti Allah podari da u zahiru prigrliš Njegove emrove, a u batinu se u potpunosti pokoriš i prepustiš Njegovoj volji, znaj da te je obdario najvećim dobrom.''

Pravi put, koji nam Allah naređuje da tražimo od njega je put šerijata i hakikata. Taj put je ukratko sažet u ajetu ''samo Tebi robujemo i samo od Tebe pomoć tražimo'' Kada rob dođe u to stanje, onda može doći do Allaha.

Do Allaha nema drugog puta osim istikameta (siratu mustekim). I nema ništa teže nego što je biti na istikametu u svakom trenutku. Upravo zbog toga, svaki dan u suri Fatiha, desetinama puta izgovaramo ovu dovu. I ujedno, podsjećamo se i opominjemo na važnost ovog pitanja. 

Sirat-i mustekim znači pravi put koji ne trpi ni najmanju neispravnost.

Ashabi su bili u stalnoj brizi da ne skrenu sa pravog puta. Hz. Omer r.a., kada je postao halifa, u jednoj hutbi upita prisutne:

''Ako bih ja skrenuo sa Allahovog puta, šta biste vi učinili?

U tom trenutku jedan beduin ustade i reče:

''Ne brini, ej vođo pravovjernih! Ako skreneš, sabljom ćemo te vratiti''

Hz. Omer na ove riječi pokaza zadovoljstvo te se zahvali Allahu:

''Elhamdulillah ja Rabbi! Hvala Ti što si mi podario džemat koji će me ispraviti ako pogriješim!“

Biti na istikametu, na pravom putu znači biti ispravan u djelima, riječima, postupcima, mislima i nijetima.   

Veliki arif Imam Kušejri k.s. je rekao: ''Istikamet je takva deređa, da sa njim svi poslovi dostižu svoje savršenstvo. Sa istikametom se ostvaruje svako dobro. Ko nije na istikametu, njegovi poslovi su slabi a trud uzaludan.''

Da bi čovjek mogao biti na istikametu u pravom smislu, uslov je da slijedi Kur'an, Poslanikov sunnet i da ide putem alima koji u stopu slijede Poslanika - putem njegovih varisa muršidi kamila. Da bi ih mogao ispravno slijediti neophodno je da nauči našu vjeru i naš put. Da nauči koje su spletke šejtana i nefsa i kako će se od njih zaštititi. Dobro da izuči akaid i propise o djelima, jer će u suprotnom pomiješat halal i haram i neće se moći sačuvati od šejtanskh spletki. 

Arifi su nabrojali deset stvari koje su uslov da bi neko mogao biti i ostati na istikametu. To su:

1. Čuvanje jezika od gibeta

2. Čuvanje se lošeg mišljenja (predpostavki)

3. Ne ismijavanje drugih

4. Čuvanje očiju od harama

5. Istinoljubivost i pravednost

6. Udjeljivanje na Allahovom putu

7. Čuvanje od israfa

8. Čuvanje od kibura i uzdizanja

9. Predano obavljanje pet dnevnih namaza

10. Ne odvajanje od sunneta i džemata

 

Jedne prilike neki čovjek dođe kod Gavsi Sanija k.s. i zatraži da mu čini dovu da postane šehid. Gavs k.s. mu odgovori: ''Nemoj traži stepen šehida, traži istikamet. Jer istikamet je stepen siddika.''

Inšallah da i mi, svaki put kada učimo Fatihu i ajet ''Ihdina's-sirata'l-mustakim'' (uputi nas na put pravi) zatražimo to sa iskrenošću. I da svoje lice okrenemo Allahu uzvišenom i svojim djelovanjem tražimo samo Njegovo zadovoljstvo i upotpunimo svoj istikamet. 

Da nas Allah bereketom i dovom sadata učvrsti na istikametu. Amin. 

 

Pretraga