Prijevod:

1. U ime Allaha, Milostivog i Samilosnog.
2. Sva hvala i zahvala pripada Allahu, Gospodaru svjetova
3. Milostivom i Samilosnom 4. Vladaru Sudnjeg dana
5. (Gospodaru naš) Samo Tebi robujemo i samo od Tebe pomoć tražimo.
6. Uputi nas na pravi put
7. Put onih kojima si milost Svoju i blagodati darovao, a ne na put onih na koje si se rasrdio i koji su u zabludi!

O suri 

Sura fatiha je objavljena u Mekki i ima sedam ajeta. Ime Fatiha je dobila zbog toga što je prva sura u Kur'anu; što sa njom počinje Kur'an. Osim tog imena ima još deset imena a to su: 

Allah je – nema drugog Boga osim Njega - Živi i Sveodržavatelj. Ne obuzima Ga ni drijemež niti san. Njemu pripada ono što je na nebesima i ono što je na Zemlji. Ko je taj ko se može zauzimati kod Njega osim Njegovom dozvolom? On zna šta je bilo i prije njih i šta će biti poslije njih, a oni ne mogu obuhvatiti od Njegovog znanja osim koliko On želi. Njegov Kurs obuhvata i nebesa i Zemlju i Njemu ne dojadi čuvanje njihovo. On je Svevišnji, Veličanstveni (el-Bekare, 255).

Riječ Allah je subjekt (mubtede'), a imenska rečenica: nema drugog Boga osim Njega je njezin predikat (haber). Odvojena lična zamjenica Hu (Njega) je zamjena / permutativ (bedel) za skriveni subjekt u predikatu. Riječ el-Hajju (Živi) je ili drugi predikat (haber sani), ili zamjena (bedel) riječi Allah. Riječ Kajjum dolazi na oblik fej'ul, što je intenzivniji oblik riječi kijam, a znači: Onaj Koji sam po Sebi opstoji i Koji je neovisan od bilo koga drugoga.

Pretraga