Sultan ljudskog tijela - SRCE

Srce, na arapskom se kaže kalb, a dolazi od riječi koja znači okrenuti ili prevnuti se. Kalb označava parče mesa u ljudskome tijelu, ali i jedan dragulj koji je Allah, dž.š., pohranio u čovjeka. Materijalno srce se nalazi na lijevoj strani prsa. Manevi srce je izvor znanja, nadahnuća. Kada se u vjerskim izvorima govori o srcu, misli se na ovo drugo koje je skriveno četiri prsta ispod lijeve bradavice.
Jedna od njegovih posebnosti jeste da je sposobno mijenjati boje. Dakle, ono prelazi iz hala u hal, iz jednoga stanja u drugo. Na tu činjenicu, da srce mijenja stanja, ukazuje i Kur'an u suri Alu Imran:
"Gospodaru naš, ne dopusti srcima našim da skrenu, kada si nam već na Pravi put ukazao, i daruj nam Svoju milost; Ti si, uistinu, Onaj koji mnogo daruje!“ (Alu Imran, 8)

Onaj koji može učvrstiti srce i učiniti ga stamenim jeste Uzvišeni Allah. Poslanik, a.s., je radi toga učio slijedeću dovu: ''O Ti koji prevrćeš (ljudska) srca, učvrsti moje srce u Svojoj vjeri.'' (Muslim, Tirmizi)


Načini na koji srce obolijeva


Srce je ono koje predstavlja čovjeka, ono je njegov predstavnik u punom smislu te riječi. Sve posebnosti ljudi su smještene u njihovim srcima. Srce obolijeva kad se na njega ne spušta nur. Tada ono vehne, crni i odumire. Zbog toga čovjek ispašta. Njegovo ponašenje ne biva lijepo.
Grijesi su također faktori srčanog sljepila i crnila. Srce mora liječiti i hraniti da bi bilo zdravo i blistavo. Ebu Hurejre, r.a., prenosi hadis: Kada rob pogriješi na njegovom srcu nastane crna tačka. Kada se čovjek pokaje i prestane sa činjenjem grijeha ta crna tačka nestane. A ako se povrati grijehu ona se opet vrati na njegovo srce i uvijek kada učini grijeh one se pojavljuju sve dok srce potpuno ne pocrni. To prekrivanje srca se u Kur'anu spominje u sljedećem ajetu: "A nije tako! Ono što su radili(grijesi) prekrilo je srca njihova" (El-Mutaffifun: 14). (Tirmiti, Ahmed, Ibn Madže)
Čovjek je u onon halu u kojem je njegovo srce. Poslanik, a.s., kaže: "U tijelu ima jedan organ, ako je on zdrav, bit će zdravi i ostali organi tijela, a ako je taj organ bolestan, bit će bolesni i ostali dijelovi tijela. Taj je organ srce." (Buharija, Muslim)
Gavs Abdulhakim, k.s., je kazao: U tijelu ima 366 koski koje su sve vezane za srce. Ukoliko je srce ispravno, u tome slučaju će biti ispravno čitavo tijelo. Ukoliko je, pak, srce bolesno, bit će i čitavo tijelo bolesno. Srce u tijelu je kao radio-aparat u kući. Ako radio radi, čitava kuća odzvanja onim što se emituje u njemu. Ukoliko emituje lijepe melodije, kuća njima odzvanja, a tako i u protivnome.


Lijek za bolesna srca


Srce se zbog grijeha, neispravnog vjerovanja i ružnog ponašanja pretvara u kamen.Uzvišeni Allah kaže: Ali srca vaša su poslije toga postala tvrda, kao kamen su ili još tvrđa, a ima i kamenja iz kojeg rijeke izbijaju, a ima, zaista, kamenja koje puca i iz kojeg voda izlazi, a ima ga, doista, i koje se od straha pred Allahom ruši. - A Allah motri na ono što radite. (Bekara, 74)
Bolesno i okamenjeno srce ne može izvršavati svoje obaveze i dužnosti. Ono ima potrebu za terapijom. Ovo se postiže ispravnim uvjerenjem, ibadetima i lijepim ponašanjem. Ovo je moguće i izvodivo samo uz pomoć muršidi kamila. Čovjek mora biti iskren rob, a da bi bio iskren mora biti sa iskrenima. Allah, dž.š., veli: O vjernici, bojte se Allaha i budite s onima koji su iskreni! (Tevba, 119)
Muršid kamil ima nazar/pogled koji liječi takva srca kao što nemarnik ima svojstvo da svojim pogledom dovodi srce u gaflet. Imami rabbani, k.s., je kazao da muršidi imaju osobinu da svojim pogledom otklanjaju od ljudi nemar i gaflet.
U Ihaju imama Gazalija, k.s., se nalazi sljedeće predanje:
Ashabi, r.anhum, su upitali Allahova Poslanik, s.a.v.s., koji su ljudi najbolji, pa je on odgovorio da su oni koji posjeduju mahmum srca. Ashabi su upitali šta su to mahmum srca, na što je Resulullah, s.a.v.s., odgovorio: To je srce koje izbjegava harame i kloni se grijeha. To je srce koje ne krši dato obećanje, ne zavidi, nije ljubomorno, ne prelazi zadate granice. (Ibn Madže, Bejheki)


Srce je komadant čija su vojska tjelesni organi


Kaže se da je srce padišah čiji su podanici organi ljudskoga tijela. Vojnici će se ponašati onako kako naređuje padišah. Imam Ahmed, rah., bilježi predanje koje od Muhammeda, s.a.v.s., prenosi hazreti Enes: Dok čovjekovo srce ne bude potpuno ispravno, kod njega se iman neće ustaliti. Onaj od čijeg zla nije siguran njegov komšija, neće ući u Džennet.
Naši časni prvaci su znali da samo čisto srce može da putuje Gospodaru; stoga su tome posvećivali punu pažnju.
Rabija Adevija kaže: Ljudska srca su ostala vezana za dunjaluk, a da su vezana za Allaha, ljudi bi vidjeli svijet melekuta.
Ahmed bin Hadrevejh veli: Srca su poput činija. Ako su ispunjena svjetlom, svi organi će svijetliti. Međutim, ako budu ispunjena crnilom, ono će se očitovati i na organima.
Ebu Turab en-Nahšebi je rekao: Nema korisnijeg ibadeta od čišćenja srca od loših misli koje mu dolaze.
Prenosi se od SehlaTusterija, k.s., da je kazao: Nuru/svjetlosti je haram ući u srce gdje ima nešto drugo osim ljubavi prema Gospodaru.
Zunnun Misri, k.s., nas podučava da je jedan sahat čuvanja srca i paženja na njegovo stanje vrijednije od ibadeta svih ljudi i džina. Kao što meleki ne ulaze u kuću gdje ima kipova, tako i u slučaju da se u srcu nalazi nešto drugo mimo ljubavi prema Allahu, dž.š., u to srce ne ulaze Hakkovi svjedoci.
Prenosi se da je Ibn Omer, r.a., prodao jednu od svojih deva, pa su mu neki prigovorili zbog toga. On, r.a., im je odgovorio:
Za nju sam bio vezan jednim dijelom svoga srca. No, ja ne želim da moja srce bude vezano za nešto drugo mimo Gospodara. Zato sam je prodao. (Behçetü’s Seniyye, Muhammed B. Abdullah El-Hânî, Semerkand Yayınları, sf.167-168)


Cilj tesavvufa je odgojiti i očistiti ljudsko srce


Tesavvuf je onaj dio islama koji se naziva ihsan. To se još naziva i marifetullah ili nauka kojom se dolazi do spoznaje Uzvišenog Allaha. Ta nauka se oslanja na nauku o islamskom moralu – ahlak, ihlas, jekin i sl.
Tesavvuf je ono što se u Kur'nu Časnom naziva tezkije. Taj termin podrazumijeva čišćenje srca od svih nečistoća i prljavština. Proces čišćenja srca počinje sa tevbom, napreduje sa ihlasom a puninu dostiže sa takvalukom. Čovjek koji ima takvaluk u srcu je stigao na mekam ihsana. Taj mekam podrazumijeva kićenje ahlakom koji Allah, dž.š., želi i voli.
Tesavvauf je, dakle, nauka koja ima za cilj da očisti čovjekovo srce i tako mu omogući sreću na oba svijeta. To se postiže jedino uz budno srce koje je svjesno Uzvišenog Allaha.


Pretraga