Tajne Hadždža

Ocijeni tekst
(0 votes)

Prvi hram sagrađen za ljude jeste onaj u Mekki, blagoslovljen je on i putokaz svjetovima. U njemu su znamenja očevidna - mjesto na kojem je stajao Ibrahim. I onaj ko uđe u nj treba biti siguran. Hodočastiti Hram dužan je, Allaha radi, svaki onaj koji je u mogućnosti; a onaj koji neće da vjeruje - pa, zaista, Allah nije ovisan ni o kome. (Ali Imran, 96-97)

Hadž je poseban ibadet koji se sastoji od vukufa (boravak na Arefatu u određeno vrijeme) i tavafa (obilazaka oko Ka'be). Hadž je peti islamski šart i to je ibadet koji se izvršava i tijelom i imetkom. 

Pojašnjavajući glavne islamske principe na kojima počiva cjelokupno islamsko učenje Muhammed a.s. je rekao: "Islam počiva na pet temelja: vjeri da nema boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov poslanik, klanjanju namaza, davanju zekata, obavljanju hadža i ramazanskom postu." (prenosi Abdullah Ibn Omer, r.a., a bilježe Buharija i Muslim, Tirmizi, Nesai)

Da bi nekome bio farz obaviti hadž, moraju se ispuniti sljedeći uslovi:

 1. Da je osoba koja namjerava obaviti hadž musliman
 2. Da je razumna
 3. Da je dosegla punoljetstvo po šerijatu
 4. Da posjeduje slobodu
 5. Da zna da je hadž farz
 6. Da porodicu može materijalno opskrbiti u toku njegovog odsustva radi obavljanja hadža

Prema mišljenju imama Ebu Hanife i Jusufa, hadž je obaveza koju čovjek mora izvršiti čim stekne sve uslove za njegovo obavljanje te je grijeh prolongirati ga za narednu godinu, dok imam Muhammed smatra da osoba postaje obavezna obaviti hadž od trenutka sticanja uslova, ne odmah u toj godini, već ga može obaviti i u narednim godinama. Ovo drugo mišljanje je prihvatljivije za muslimane. No, svako ko ispuni navedene uslove bi trebao požuriti sa obavljanjem hadža, jer niko ne zna koliko će dugo živjeti i u kakve situacije može zapasti.

 

Vrste hadža

Hadž se dijeli na onaj koji je farz, vadžib ili nafila, te na ifrad, temettu' i kiran.

 1. Farz hadž je onaj kojeg osoba koja je ispunila pobrojane uslove mora obaviti jedanput u životu
 2. Vadžib hadž je onaj hadž koji se obavlja kao nadoknada za pokvareni ili pogrešno obavljeni dobrovoljni hadž ili nafila hadž
 3. Nafila hadž je onaj hadž kojeg osoba obavlja nakon obavljenog farz hadža. Dakle, to je hadž koji se obavlja više puta u životu nakon prvog farz hadža. Pod nafilom se podrazumijeva i hadž koji je obavila osoba koja nije dosegla šerijatsko punoljetstvo

Ifrad znači da hadžija zanijeti obaviti samo hadž, a pošto ovaj obred obavi onda može izvršili umru.

Temett'u znači, kada hodočasnik, u mjesecima hadža, zanijeti obaviti samo umru, pa kad obavi ovaj obred, zanijeti hadž i izvrši ga iste godine.

Kiran je kada hodočasnik istovremeno zanijeti da će obaviti i hadž i umru.

Od Poslanika, s.a.v.s, prenosi se da je rekao:

“Ko bude imao opskrbu i prevozno sredstvo da može doći do Bejtullaha, a ne obavi hadž, ništa mu nije ostalo do da umre kao židov ili kršćanin“ (Tirmizija)

Ebu Hurejre r.a. prenosi da je jedan čovjek upitao Poslanika a.s. ko je djelo nabolje, pa mu je odgovorio: Vjerovati u Allaha dž.š. i Njegova poslanika a.s. A zatim, upitao je čovjek, pa mu je Poslanik a.s. odgovorio: Borba na Allahovom putu, a zatim, ponovo je upitao čovjek, na što je Poslanik a.s. rekao: Hadž-i mebrur (primljen hadž). (Buharija)

Pod mebrurom se podrazumijeva hadž obavljen bez grijeha, odnosno hadž tokom kojeg se hadžija čuvao ružnih i nepriličnih riječi i postupaka. Za takav hadž, prema hadisu kojeg bilježi Buharija, čovjek biva nagrađen brisanjem grijeha. Nakon takvog hadža čovjek je kao od majke rođen – čist od ijednog grijeha.

 

Hikaja

Prenosi se da je jedan pobožni i dobri rob na Arefatu vidio prokletog Iblisa potpuno žutog, iznurenog i oslabljelog, usukanog i u suzama, pa ga je upitao: 

 • Šta te rasplakalo? - a on mu je prokletnik odgovorio: 
 • Sve hadžije su iskreno zanijetile hadž radi Allaha, nisu došli poradi bilo kakve trgovine, jedino su došli ovamo radi Allahovog zadovoljstva; eto to me je rastužilo. - odgovorio je Iblis. 
 • Šta je te toliko iscrpjelo i oslabilo? – upitao je pobožnjak Iblisa, na šta mu je odgovorio slijedećim riječima: 
 • Hrzanje konja na Allahovom putu. Radovalo bi me i činilo srećnim da je njihovo hrzanje na mom putu. - Ponovo se pobožnjak obratio Iblisu pitanjem: 
 • A zbog čega si sav užutio i preblijedio? 
 • Preblijedio sam zbog toga što su hadžije u džematu i što pomažu jedni druge u pokornosti Allahu. Da se oni pomažu u grijehu i nepokornosti bilo bi mi drago i to bi me činilo veselim. 
 • A zbog čega si sav usukan? – upitao je dobri rob Iblisa. 
 • Usukala me dova hadžija: Allahu moj, podari mi lijepu smrt; smrt sa imanom! 

 

Mudrosti skrivene u hadžu

 1. Sve hadžije odijevaju istu, bijelu, nešivenu odjeću i zajedno obavljaju hadžske obrede što prouzrokuje osjećaj jednakosti među ljudima
 2. Hadž omogućava da se muslimani iz svih dijelova svijeta okupe na istome mjestu što osnažuje njihov osjećaj bratstva
 3. Hadž podsjeća ljude na dan polaganja računa kada će svi ljudi biti okupljeni u Allahovom huzuru i gdje će polagati račun
 4. Hadž anulira i briše grijehe
 5. Hadž prouzrokuje jedan duhovni zanos i snažne vjerske emocije jer čovjek koji obavlja hadž ima priliku vidjeti mjesta gdje je rođen i odrastao voljeni Vjerovjesnik a.s., mjesta gdje je spuštana Objava i odakle se širio islam
 6. Hadž priskrbljuje čovjeku snagu da se suoči sa belajima i pomaže mu da se strpi na iskušenjima te mu povećava osjećaj zahvalnosti
 7. Hadž podsjeća na oblačenje ćefina i na Sudnji dan te nas podučava da je jedini način da se spasimo u tome da izvršavamo naredbe Allaha dž.š. i da se klonimo Njegovih zabrana
 8. Hadž nas približava Allahu i pomaže da steknemo Njegovu ljubav zbog toga što se insan na svetim mjestima osjeća bližim Allahu, a ibadet na takvim mjestima biva mnogostruko nagrađen (Temel din Eğitimi, Eyyüp Beyhan, Hâcegân Yayınları, sf.231.)

 

Fadileti – vrijednosti hadža

Hadž je jedan ibadet koji ima mnogo fadileta od kojih ćemo samo neke navesti:

Hadž se prvenstveno mora zanijetiti u ime Allaha i radi postizanja Njegova zadovoljstva. Novac od kojeg se ide na hadž mora biti halal i hadžija tokom hadža mora razmišljati jedino o Allahu i Njemu Uzvišenome usmjeravati svoje srce. Svako dobro djelo koje se učini ono se vrednuje od 10 do 700 puta.

U hadisu se kaže da je jedina nagrada za ispravno obavljen hadž džennet (Muslim, Tirmizi i Abdurrezak u Musannefu), a u drugom stoji da onaj ko Allahovu kuću zijareti, a da pritom ne govori ružne riječi i ne griješi, bit će čist od grijeha kao na dan kada ga je majka rodila (Muslim).

Ebu Hurejre (r.a.) prenosi da je Poslanik (a.s.v.s.) rekao: Ko krene u borbu na Allahovom putu, na umru ili hadž pa u tom trenutku umre, njegovi sevapi će teći sve do Sudnjeg dana (Bejheki).

U hadisu stoji: Onaj koji obavlja umru ili hadž je Allahov gost, pa ako zamoli za nešto bit će mu udovoljeno, a ako zatraži oprost bit će mu oprošteno (Ibn Madže).

Šejh Ebul Abbas el-Mursi, šazilijski šejh i alim, kaže: Onaj ko obavlja hadž ne treba željeti da vidi Kabu, nego njenog Gospodara.

Tavaf oko Kabe ima vrijednost nafile namaza.

Ponos svih svjetova, Muhammed Mustafa s.a.v.s. je rekao: Imaju dvije vrste tavafa i svaki musliman koji ih bude obavljao bit će očišćen od grijeha kao na dan kada ga je majka rodila. Te dvije vrste tavafa su: tavaf od sabah namaza do izlaska sunca i tavaf od ikindije do akšama (Hac Ve Umrenin Faziletleri, Mehmet Ildirar, Semerkand Yayınları, sf.33).

U hadisu stoji: Čovjek koji zanijeti hadž i izađe iz svoje kuće sa svakim korakom mu biva obrisan po jedan grijeh i upisan po jedan sevap (Hejsemi).

U jednom predanju stoji da se hadžiji primaju dove 40 dana nakon povratka kući sa hadža.

 

Pojednosti na koje treba obratiti pažnju pri obavljanju hadža

Ljudi bi prilikom obavljanja hadža trebali paziti da ne govore neprilične riječi te da se ne upuštaju u rasprave. Trebali bi se uzdržati od svake vrste beskorisnog govora jer on otvara vrata grijehu, a poznato je fikhsko pravilo: Sve što vodi haramu je i samo po sebi haram

Čovjek dok je u tavafu mora pazit da ne priča jer tavaf je jednak nafila namazu.

Za vrijeme hadža je haram koristiti mirise i mirisna sredstva. 

Gönenli Mehmet Efendi Hazretleri k.s savjetovao je svog murida sljedećim riječima: Sine moj, kada budeš išao na hadž ne reci „Idem, obavit ću hadž na ispravan način!“ jer ti za to lično nemaš snage, već zanijeti da ideš na hadž kako bi našao lijek za dert Ummeta Muhammeda a.s. kako bi Ummetu činio hizmet i dobro, kako bi posavjetovao i poučio onoga koji ne zna, kako bi pomogao nevoljniku da izađe iz nevolje, kako bi pomogao onima koji nisu u mogućnosti obaviti sve hadžske obrede da ih obave, te će te Uzvišeni Allah radi tvoga merhameta i saosjećanja prema pripadnicima Poslanikovog, a.s., ummeta pomoći da obaviš ispravno hadž i da tvoj hadž bude kabul (Hac Ve Umrenin Faziletleri, Mehmet Ildirar, Semerkand Yayınları, sf.33.)

 

Šta je svrha hadža

Ko god se promijeni nabolje poslije hadža i uredi svoje ponašanje, to su dokazi da je njegov hadž ispravno obavljen. Svrha hadža nije da tjelesno boraviš na svetim mjestima, nego da boravak na tim mjestima popravi tvoje srce i dušu.

Gavsı Sânî Hazretleri kaže da je jedan čovjek 12 puta obavio hadž i svaki puta sa hadža bi donio po ibrik Zemzema kako bi počastio one koji bi ga zijaretili nakon hadža. Tako bi, svaki put kada bi mu neko došao u zijaret, rekao ženi: Hajde donesi mi sedmi ibrik koji sam donio ili donesi mi dvanaesti ibrik. Vjerujte da taj čovjek nije obavio hadž, već njegovi ibrici, veli Gasv-i Sani k.s. (Hac Ve Umrenin Faziletleri, Mehmet Ildirar, SemerkandYayinlari, sf.79)

 

Znaci primljenog hadža

Upitan je hasan Basri, radijallahu anh, koji su to znakovi primljenog hadža, pa je rekao: Da se hadžijino srce udalji od dunjaluka i približi Ahiretu.

Znači, poslije hadža čovjek treba da bude strpljiviji, da ima više snage da podnosi uvrede drugih, da napusti loše navike, da bude dobrostiviji prema ljudima nego što je bio, da napusti loše društvo.

 

Hikaja

Abdullah bin Mubarek, r.a., je jedne godine obavio haž, te je nakon hadža usnio san u kome je vidio meleke kako se spuštaju s nebesa. Meleki su međusobno razgovarali o broju ljudi koji je te godine obavio hadž, pa su ustanovili da je te godine 600 000 ljudi obavilo hadž, međutim ustanovili su i to da nijednog od njih hadž nije kabul

Abdullah bin Mubarek, r.a., se rastužio zbog toga te je rekao melekima: 600 000 ljudi je došlo sa svih strana svijeta da obave hadž. Tom prilikom su se susreli sa mnogim teškoćama i pored toga sav njihov trud je uzludan, pa kako to!?

Melek je na to rekao: U Damasku ima jedan zat po imenu Ali b. Muvaffak čiji je hadž kabul, međutim on nije ove godine došao na hadž. Zbog njega je Allah dž.š. svim hadžijama ukabulio hadž.

Kada sam se probudio, veli Abdullah, otišao sam u Damask i tražio čovjeka po imenu Ali b. Muvaffak. Kada sam ga našao opisao sam mu san koji sam usnio te ga pitao šta on to čini i kojim je djelom stekao tu deredžu koju ima kod Allaha. Ali b. Muvaffak mu je kazao da je on obućar i da 30 godina štedi novac kako bi otišao na hadž. Te godine je imao ušteđenih 300 srebrenjaka sa kojima je trebao obaviti hadž, međutim, njegova hanuma je bila noseća i jednoga dana je poželjela da kuša jelo čiji se miris širio iz susjedne kuće. Ali je otišao do te kuće i domaćinu objasnio da je njegova žena noseća i da želi da joj donese tog jela čiji se miris širio iz kuće. Domaćin mu je odgovorio u suzama: Moj Ali, ovo jelo tebi i tvojoj hanumi nije halal. Moj djeca već tri dana plaču od gladi, a ja u čitavom Damasku nisam našao ništa čime bi ih nahranio niti sam ikakav posao mnogao naći kako bi nešto zaradio. Nego sam vidio jednu krepanu životinju i od nje sam odrezao dio mesa od kojeg sad pripremam ručak djeci.

Ali b. Muvaffak mu je donio svojih 300 srebrenjaka zanijetivši da mu ti novci budu upisani kao hadž i rekao mu: Evo ti neka se nađe za tebe i tvoju djecu. Kalbin Hastalıkları, Siraceddin Önlüer, Semerkand Yayınları, c.3, sf.49.

 

***

 

Srce muršidi kamila je kao Kaba. Ono je ispunjeno ma'rifetom kojim Allah časti Svoje najodabranije robove. Ta srca uvijek su svjesna Allaha te su zbog toga muršidi kamili Allahovi najodabraniji robovi. Oni su putokazi na Allahovom putu i nasljednici svih poslanika, alejhimusselam. Kao što se ljudi skupljaju oko Kabe na koju se izljevaju Allahove milosti, tako se oni okupljaju oko Njegovih posebnih robova na čija srca padaju mnoge blagodati iz gajba.

Više o Hadždžu možete pročitatu ovdje: http://menzil.ba/index.php/bs/component/k2/hadzdz-peti-islamski-sart

Pročitano 15408 puta Zadnji put mijenjano dana srijeda, 14 Februar 2018 08:47

Pretraga