Vjerovanje u gajb i osnove imana

Iman znači vjerovanje i potvrđivanje onoga što se očima ne vidi, odnosno kako se to stručno naziva: GAJB. Gajb nije nešto što je imaginativno; ono fakat postoji, međutim, ne može se opaziti i pojmiti sa pet čula kojima čovjek raspolaže. U gajb spada: Uzvišeni Allah, Meleki, džinni, Arš, Kurs, Levh-i Kahfuz, kader, Ahiret, Džennet, Džehennem. Sve navedeno mi ne vidimo niti opažamo sa nekim od čula, ali oni uistinu trenutno postoje. Temeljno, osnovno i najbitnije svojstvo jednog vjernika je čvrsto vjerovanje u gajb.

Uzvišeni Allah opisujući muttekijje – one koji su permanentno svjesni Allaha i prema Njemu imaju strahopoštovanje, koji su postigli Uputu – hidajet, na prvome mjestu  kaže da oni vjeruju u gajb:


Elif Lam Mim.
Ova Knjiga, u koju nema nikakve sumnje, uputstvo je svima onima koji se budu Allaha bojali;
onima koji u nevidljivi svijet budu vjerovali i molitvu obavljali i udjeljivali dio od onoga što im Mi budemo davali.
(El-Bekara, 1-3)

 
Poslanik, a.s.v.s., kaže: ‘Iman je da vjeruješ u Allaha, subhanehu we te'ala, Njegove meleke, Njegove Knjige, Njegove poslanike, Sudnji dan i da vjeruješ da je sve određeno, bilo dobro, bilo zlo.’(Buharija, Muslim)


Osnove imane su navedene u amentu billahi:
آمَنْتُ بِاللهِ وَ مَلاَئِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَ شَرِّهِ مِنَ اللهُ تَعَالَى وَالْبَعْثُ بَعْدَ الْمَوْتِ حَقّ ٌ اَشْهَدُ اَنْ لآ اِلَهَ اِلاَ للهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ
„Ja vjerujem u Allaha, Njegove meleke, Njegove objave, Njegove poslanike, u Sudnji dan i vjerujem da sve što se zbiva – dobro i loše, biva Božijom voljom i određenjem. Proživljenje poslije smrti je istina. Svjedočim da nema drugog boga osim Allaha i da je Muhammed Njegov rob i poslanik!“


Navedeno nije moguće razdvojiti pa kazati da se vjeruje i prihvata nešto, a nešto drugo da se izostavlja. Takva osoba ne može biti vjernik.
„Taklidi“ iman jeste prihvatiti istine vjere bez pozivanja na dokaze, bez razmišljanja o njima. Na drugoj strani se nalazi „tahkiki“ iman koji podrazumijeva traganje za dokazima s kojima će se srce smiriti. Takav iman podrazumijeva vjerovanje u Allaha kao da nema nikakve perde između vjernika i Allaha, i za ovo kažemo da je stepen mušahede ili osvjedočenja. Neki za to kažu da je to jekin ili stepen čvrstog vjerovanja poslije kojeg nema kolebanja. Ovakav se iman zadobija kada vjernik dospije na stepen nefs-i mutmeinne. Takav stepen podrazumijeva potpuno zadovoljstvo Allahom i bezuvjetna predanost Njemu Uzvišenome – teslimijet. Ovakav iman posjeduju arifi i oni su Allahovi svjedoci na Zemlji.


Pet skrivenih stvari


Ibn Omer, r.a., prenosi od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., sljedeće predanje: Pet je temelja gajba, pa je Poslanika, s.a.v.s., proučio 34. ajet iz sure Lukman: Samo Allah zna kad će Smak svijeta nastupiti, samo On spušta kišu i samo On zna šta je u matericama, a čovjek ne zna šta će sutra zaraditi i ne zna čovjek u kojoj će zemlji umrijeti; Allah, uistinu, sve zna i o svemu je obaviješten.   (M.Ali Nâsıf, et-Tâc, Buharî'den naklen, IV, 282)
U Džibrilovom hadisu stoji da je Džibril, a.s., došao Poslaniku, a.s.v.s., i rekao: ‘Obavijesti me o Kijametskom danu?’ Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, odgovori: ‘Upitani o tome ne zna ništa više od onoga koji ga je upitao.’ Obavijesti me o njegovim predznacima’, reče čovjek. Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, reče: ‘Da robinja rodi sebi gospodaricu, da vidiš gole i bose čobane, čuvare stada kako se nadmeću u gradnji visokih palača.’ (Muslim)
U Buharijevom predanju ima i sljedeći dodatak: postoji sljedećih pet stvari koje zna samo Allah: kada će nastpiti Sudnji dan, samo On spušta kišu, šta je u matericama, samo Allah zna šta će čovjek sutra zaraditi i gdje će umrijeti.


Šta je to gajb?


Postoji mutlak i izafi gajb. Mutlak gajb niko ne zna do li Allah, a tu spada navedenih pet stvari. Ne postoji način da se putem nekih tehnoloških dostignuća dođe do suštine tih navedenih pet stvari i da se tim putem saznaju.
Izafi gajb su one tajne koje Allah otkriva onoliko koliko On hoće i kome hoće od Svojih robova. Uzvišeni Allah je određenim Svojim poslanicima otkrivao neke stvari i tajne koje je želio a koje su skrivene za ostale ljude:


„Allah neće vjernike s licemjerima izmiješane ostaviti, već će loše od dobrih odvojiti. Allah vama neće ono što je skriveno otkriti, već On za to odabere onoga koga hoće od poslanika Svojih; zato vjerujte u Allaha i poslanike Njegove; i ako budete vjerovali i Allaha se bojali, čeka vas nagrada velika.“ (Alu Imran, 179)
***
Reci: "Ja vam ne kažem: ’U mene su Allahove riznice’ , niti: ’Meni je poznat nevidljivi svijet’ , niti vam kažem: ’Ja sam melek’ - ja slijedim samo ono što mi se objavljuje." Reci: "Zar su isto slijepac i onaj koji vidi? Zašto ne razmislite?" (En'am, 50)
***
Pitaju te o Smaku svijeta kada će se zbiti. Reci: "To zna jedino Gospodar moj, On će ga u njegovo vrijeme otkriti, a težak će biti nebesima i Zemlji, sasvim neočekivano će vam doći." Pitaju te kao da ti o njemu nešto znaš. Reci: "To samo Allah zna, ali većina ljudi ne zna."
***
Reci: "Ja ne mogu ni samome sebi neku korist pribaviti, ni od sebe kakvu štetu otkloniti; biva onako kako Allah hoće. A da znam pronicati u tajne, stekao bih mnoga dobra, a zlo bi bilo daleko od mene; ja samo donosim opomene i radosne vijesti ljudima koji vjeruju." (Araf, 187-188)


U navedenim i sličnim ajetima se navodi da čak ni Allahov Poslanika, a.s.v.s., nije poznavao gajb. No, poznavao je ono i onoliko koliko ga je Uzvišeni Allah podučavao i koliko mu je otkrivao što navodi na zaključak da niko sam po sebi ne može  poznavati gajb osim ako mu Allah ne otkrije.
U Kur'anu u suri El-Kehf govori se o Musau, a.s., i hazreti Hidru. To kazivanje nas podučava da Allah može otkriti neke Svoje tajne.


Hikaja


Hazreti Abdurrahman Tahi (k.s.) kaže u jednome svom pismu:
Allah vam svima oprostio radi onoga šta za nas govorite. Vi nama pripisujete da znamo gajb. Mi gajb ne znamo! Pokajte se radi toga što govorite! Allah u Kur'anu kaže: „U Njega su ključevi svih tajni, samo ih On zna, i On jedini zna šta je na kopnu i šta je u moru, i nijedan list ne opadne, a da On za nj ne zna; i nema zrna u tminama Zemlje niti ičega svježeg niti ičega suhog, ničega što nije u jasnoj Knjizi.“ (En'am, 59)
Reci: "Ja vam ne kažem: ’U mene su Allahove riznice’ , niti: ’Meni je poznat nevidljivi svijet’ , niti vam kažem: ’Ja sam melek’ - ja slijedim samo ono što mi se objavljuje." Reci: "Zar su isto slijepac i onaj koji vidi? Zašto ne razmislite?" (En'am, 50)
Reci: "Niko, osim Allaha, ni na nebu ni na Zemlji, ne zna što će se dogoditi; i oni ne znaju kada će oživljeni biti. (Neml, 65)
Evo, zbog ovih ajeta govoriti da neko osim Allaha zna gajb je očiti kufr! Ni Muhammed, a.s.v.s., nije znao gajb. To najbolje govori  slučaj kada je oslobodio zarobljenike uz otkup nakon Bitke na Bedru. Allah mu je kasnije objavio slijedeći ajet: „Nijednom vjerovjesniku nije dopušteno da drži sužnje dok ne izvojuje pobjedu na Zemlji; vi želite prolazna dobra ovoga svijeta, a Allah želi onaj svijet. - Allah je silan i mudar.“ (El-Enfal, 67).
Da je znao gajb  ne bi napravio pogrešku radi koje ga je Allah opmenuo! Kako to da tvrdite da ovaj hizmećar zna gajb, a Allahov Poslanik , s.a.v.s., ga nije znao! Taj govor ukazuje da vi ne znate ni ko je Allah ni ko je Poslanik, s.a.v.s., a ni ko su njegovi ashabi, radijallahuanhum. Neka je stid i stram svakoga ko tvrdi da ovaj hizmećar poznaje nešto što samo Allah zna! Da se Allah smiluje ovome griješniku čiji grijesi dopiru do Nebesa! Mi se nadamo Njegovome oprostu, jer On je Taj Koji je Najmilostiviji i Koji grijehe prašta! - (Altın Silsile [Sâdât-ı Kirâm], Semerkand Yayınları)

Pretraga